0

ประชาสัมพันธ์
National-Graduate-Conference
ด้วย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย มีกำหนดจัด การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๖ (The 6th National Graduate Conference) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติต่อไป ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

ในการนี้ ภาควิชาฯ จึงขอเรียนเชิญนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๖ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/NGC.PSAKU หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๐-๐๒๓๒ อีเมลล์ national.graduate.conference@gmail.com

You have Successfully Subscribed!