0
Project_02-01-Updated
previewvideo
registrationtodownload
Project_02-02

บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภารกิจการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นต้องฝึกฝนสำหรับการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม จึงได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง Mind Map for English Vocabulary นี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นพร้อมคู่มือการเรียนรู้ คุณครูสามารถแนะนำให้นักเรียนฝึกพูดตามคำศัพท์ ฝึกการออกเสียงตามสื่อให้ชัดเจนและยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมคำศัพท์ที่น่าสนใจในหมวดหมู่อื่นๆ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

Graduate School of Business and Advanced 
Technology Management
Office of Graduate Studies, 
Assumption University
Hua Mak Campus, 
Assumption Building (A Building)
Bangkok 10240 Thailand

Contacts

Tel. (662) 300-4543-62 Ext.1360-61
Fax. (662) 719-1521

Office Hour

Monday - Friday : 08:30 AM - 5:00 PM

©2019 Graduate School of Business and Advanced Technology Management, Assumption University of Thailand.  All rights reserved.

You have Successfully Subscribed!