0

พิธีเปิดงานฝึกอบรม Digital Economy for SMEs towards AEC About Microsoft Office 365 (Share Point) ระบบ Office365วิทยากร คุณ สมิต มั่งมีตระกูลPartner Technology Strategist Microsoft (Thailand ) Company ระบบ Office365 การใช้งานด้วยบัญชีวิทยากร คุณ อดิศร นิลวิสุทธิ์Business Development Director FIFTH Eleven Integration Co Ltd. ระบบ Office365 สาธิตการใช้งานวิทยากร คุณ อดิศร นิลวิสุทธิ์Business Development Director FIFTH Eleven Integration Co Ltd.