New Hopes for a changing World

Augusto Lopez Claros Director Global Indicators Group World Bank Group Augusto Lopez-Claros is the Director of the Global Indicators Group at the World Bank Group, the department responsible for the Bank’s Doing Business report and other international benchmarking...

English Conversation and Interesting Vocabulary

บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภารกิจการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นต้องฝึกฝนสำหรับการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม จึงได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง...

Mind Map for English Vocabulary

บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภารกิจการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นต้องฝึกฝนสำหรับการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม จึงได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง...

You have Successfully Subscribed!